Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Op alle bestellingen van artikelen bij de webshop van FMParfumbestellen/FMforALL zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.

FMParfumbestellen/FMforALL behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen zonder verdere kennisgeving.

2. Prijzen

De verkoopprijzen vermeldt op de webshop pagina’s zijn in euro’s en inclusief BTW. De verzending is alleen naar een adres in Nederland. De hoogte van deze verzendkosten is bij bestellingen tot 10 kilogram € 5.-. Bij bestellingen met een verkoopwaarde van meer dan € 40,- worden geen verzendkosten berekend.

De klant kan voor de betaling van de bestelling een keus maken uit in ieder geval de volgende betaalwijzen:

  • betaling via iDEAL
  • betaling via bankoverschrijving
  • betaling via PayPal (aan FMforALL)

De bestelling wordt uitgevoerd zodra de betaling door FMParfumbestellen/FMforALL is ontvangen.

4. Levering

Levering geschiedt via DHL of PostNL aan het op de door de klant opgegeven adres. FMParfumbestellen/FMforALL is verantwoordelijk voor een goede levering van het product. Het risico ter zake van de producten gaat op moment van levering op de klant over.  De levertijd in Nederland is in de regel binnen drie werkdagen na bestelling. De levertijd varieert echter tussen twee en tien werkdagen, mede afhankelijk van de snelheid van de verschillende betalingsmogelijkheden en onvoorziene (weers-)omstandigheden.

De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5. Reclame

Zodra de bestelling door de klant is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of de bestelling aan de overeenkomst beantwoordt. Het artikel kan indien dit niet het geval is (bijvoorbeeld bij beschadiging van het artikel of er is een verkeerd artikel geleverd), binnen 14 werkdagen kosteloos retour gezonden worden aan FMParfumbestellen/FMforALL. U krijgt van FMParfumbestellen/FMforALL dan een nieuw exemplaar kosteloos toegezonden dan wel ontvangt teruggave van het aankoopbedrag inclusief de door u gemaakte retourkosten.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan FMParfumbestellen/FMforALL te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. U dient voordat u de artikelen retour zendt, eerst contact op te nemen met info@fmparfumbestellen.nl. De aankoopkosten zullen dan binnen 14 werkdagen worden gerestitueerd op het rekeningnummer dat is gebruikt bij de aankoop van de producten.
Heeft u verzendkosten betaald bij de bestelling en er wordt een deel van de bestelling geretourneerd, dan vindt geen restitutie van deze verzendkosten plaats.

6. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FMParfumbestellen/FMforALL ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat FMParfumbestellen/FMforALL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FMParfumbestellen/FMforALL kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

December 2020